Maitri - praktyka świadomości przestrzeni / Maitri Space Awareness Practice

maitri.jpg
Data:
piątek 23 październik 2020 (19:00 -19:00)
sobota 24 październik 2020 (09:00 -19:00)
niedziela 25 październik 2020 (09:00 -19:00)
Miejsce:
Shambhala Krakow
Nauczyciel : Acharya Samten Kobelt
Koordynator : Mirosław Flokiewicz
Osoba do kontaktu : Mirosław Flokiewicz
(normalny) : PLN350
(czlonkowie Shambhali) : PLN320
(early bird ) : PLN300

Info in English below Polish   

Jak nawiązać prawdziwy kontakt z własnymi emocjami i odkryć ukrytą w nich mądrość?

Tybetański buddyzm wadżrajany uczy nas, byśmy traktowali nasze emocje jako twórczy kapitał na ścieżce duchowej, zamiast odrzucać je, widząc w nich tylko źródło niekontrolowanych problemów, zakłócających raz po raz naszą praktykę i rozwój. Emocje uosabiają naszą mądrość i stanowią energię służącą do wypełnionego współczuciem komunikowania się ze światem.

Tradycyjne nauki wadżrajany, starożytne nauki o pięciu rodzinach Buddy, przedstawiają świat jako manifestację pięciu rodzajów mądrości. Ukazują nam, jak w każdej chwili, przyjmując właściwą postawę wobec naszych przeżyć, możemy przekształcać nasze neurozy emocjonalne w doświadczenie przebudzenia.

Tybetański mistrz medytacji Czogjam Trungpa Rinpocze, który potrafił przekazywać nauki buddyjskie umysłowości świata zachodniego, w 1971 roku stworzył praktykę nazwaną „Maitri - świadomość przestrzeni", czyli praktykę medytacyjną wykorzystującą pięć pozycji ciała i pięć kolorów, w celu przywoływania owych pięciu podstawowych energii. Praktyka ta pozwala nauczyć się nawiązywania kontaktu z naszymi emocjami i rozwijać bezwarunkową miłość wobec nas samych i świata. Opierając się na tych doświadczeniach, możemy podchodzić do naszego codziennego życia w sposób swobodniejszy i bardziej otwarty, przekraczać nawykowe wzorce emocjonalne i przekonać się, że nie musimy usuwać żadnego aspektu naszego istnienia, by odkryć nasz prawdziwy potencjał współczującej, przebudzonej i w pełni żywej istoty ludzkiej.

Acharia Samten Kobelt:

Samten Kobelt dorastał w pobliżu Zurychu w Szwajcarii,
gdzie ponownie mieszka od 2013 roku. W linii Shambhali praktykuje od 1984 roku kiedy to poznał te nauki na Uniwersytecie Naropa.  Trungpę Rinpocze, założyciela Shambhali poznał w Niemczech w 1985 roku i został jego uczniem. Od tego czasu był bardzo aktywny w życiu Shambhali sprawując wiele ważnych i kluczowych dla niej funkcji. Odkąd zaczął medytować Samten interesował się połączeniem ciała z umysłem i zastosowaniem tego w społeczeństwie.
Praktykuje i uczy Contemplative Dance Practice, opracowaną przez Barbarę Dilley; Lujong (tybetańska joga) przekazana przez Khenpo Tsultrim Gyamtso Rinpocze; Bugaku (japoński taniec dworski) od Togi Sensei oraz Arawana Hayashi; i Qigong w linii Eva Wong. Jeśli chodzi o Maitri, po raz pierwszy studiował ją na Uniwersytecie Naropa w 1984 roku pod kierunkiem Marvina Caspera, który rozwinął tę praktykę wraz z Trungpą Rinpocze w poprzednich latach. Samten został nauczycielem Maitri pod koniec lat 90-tych. Od tego czasu prowadził wiele długich, 10-dniowych programów Maitri w Hiszpanii i Polsce oraz krótszych w Niemczech i Francji.

Miejsce: Zarówno wykład otwarty, który odbędzie się w piątek, jak i cały warsztat będą miały miejsce w Krakowskim Ośrodku Shambhali, ul. Plac na Groblach 6/12, lokalizacja na mapie tutaj.

Sugerowana darowizna :
- do 30 września 2020: 300 zł 
- od 1 października 2020: 350 zł
(w indywidualnych przypadkach istnieje możliwość uzgodnienia innej kwoty lub rozłożenia jej na raty)

Krakowska Grupa Szambali
ul. Miodowa 32/5
31-052 Kraków

Alior Bank S.A. O/Kraków
98 2490 0005 0000 4500 8581 0440

Więcej informacji:
e-mail:  [email protected], telefon: +48 505 898 303

ENGLISH

Maitri Space Awareness Practice Cultivating genuine contact with emotions

Tibetan Vajrayana Buddhism points out ways to welcome our emotions as useful resources on the spiritual path rather than rejecting them as uncontrollable troublemakers, again and again disturbing our spiritual practice and development. Emotions embody our wisdom and provide energy for
compassionate communication.

The ancient teachings of the five Buddha families explain our world as a display of five different expressions of wisdom. Seasons, elements, forms, emotions, thoughts, sciences, arts, colours - in short, all aspects of our inner and outer experiences are regarded as an expression of the interplay and potential
of these five archetypical forces. Dependent on the attitude we take towards our experience, these traditional Vajrayana teachings guide us on how – each moment anew - our emotional neurosis can be recognized and transformed into
awakened insight.

The Tibetan mediation master Chögyam Trungpa Rinpoche was a genius in explaining the traditional teaching of Tibetan Buddhism to our western mind. He developed new ways to understand the essence of these teachings, for example
in 1971, Chögyam Trungpa Rinpoche created a meditation practice using five postures and five colours to evoke the five energies so that we could learn to befriend emotions and ultimately develop unconditional love for ourselves and
others. On the basis of this experience, we are able to approach our daily life in a more playful and open manner; we are able to step beyond our habituated emotional patterns and glimpse that we don’t have to exclude any aspect of our being in order to discover the true potential as compassionate, awake and utterly alive human beings.

Acharya Samten Kobelt:

Samten Kobelt grew up near Zurich, Switzerland, where he lives again since 2013. He has been practicing in the Shambhala lineage since 1984 when he learned these teachings at Naropa University. He met Trungpa Rinpoche, the founder of Shambhala, in Germany in 1985 and became his student. Since then, he has been very active in the life of Shambhala, exercising many important and key functions for it. Ever since he started meditating, Samten was interested in connecting the body with the mind and applying it to society. Practices and teaches Contemplative Dance Practice, developed by Barbara Dilley; Lujong (Tibetan Yoga) imparted by Khenpo Tsultrim Gyamtso Rinpoche; Bugaku (Japanese court dance) by Toga Sensei and Arawan Hayashi; and Qigong in the line of Eva Wong. Regarding Maitri, he studied it first at Naropa University in 1984 with Marvin Casper who developed that practice with Trungpa Rinpoche in the years before. Samten became a Maitri teacher in the late 1990ies. From that time he has been leading many long, 10-day Maitri programs in Spain and Poland and shorter ones in Germany and France. 

Venue: both the open lecture, which will take place on Friday and the entire workshop will take place at the Krakow Shambhala Center, ul. Plac na Groblach 6/12, location on the map here.  

Suggested donation: - until September 30, 2020: PLN 300 or 90 Euro,  from October 1, 2020: PLN 350 or 120 Euro (in individual cases it is possible to agree a different amount or divide it into installments)

Payment in PLN:

Krakowska Grupa Szambali
ul. Miodowa 32/5
31-052 Kraków

Alior Bank S.A. O/Kraków
98 2490 0005 0000 4500 8581 0440

Payment in Euro:

Krakowska Grupa Szambali
ul. Miodowa 32/5
31-052 Kraków

Bank: Alior Bank S.A. Oddział Kraków
IBAN: PL58 2490 0005 0000 4600 2234 5175
SWIFT code: ALBPPLPW

More information:
email: [email protected], phone: +48 505 898 303