Qigong dla zdrowego kręgosłupa/Qigong for Spinal Health

QiGong/DQpose1.jpg
Data:
sobota 13 listopad 2021 (09:00 -20:00)
niedziela 14 listopad 2021 (09:00 -20:00)
Miejsce:
Shambhala Krakow
Nauczyciel : Eva Wong
Koordynator : Mirosław Flokiewicz
Osoba do kontaktu : Mirosław Flokiewicz
(normalny) : PLN650
(czlonkowie Shambhali) : PLN585
(early bird ) : PLN600
Problemy z kręgosłupem są obecnie powszechnym problemem zdrowotnym we współczesnym społeczeństwie. W tym programie wykorzystamy praktyki qigong z Xiantianwujimen, aby zająć się wszystkimi trzema aspektami zdrowia kręgosłupa.

INFO IN ENGLISH BELOW POLISH ONE 

Problemy z kręgosłupem są obecnie powszechnym problemem zdrowotnym we współczesnym społeczeństwie. Problemy te nie tylko powodują ból fizyczny, ale mogą wpływać na funkcjonowanie układu nerwowego i przepływ energii (lub qi) w organizmie.

Istnieją trzy aspekty zdrowia kręgosłupa - fizyczny, wewnętrzny i energetyczny. Fizyczne zdrowie kręgosłupa jest określone przez jego ruchomość, elastyczność, siłę i ułożenie.
Zdrowie wewnętrzne kręgosłupa jest definiowane przez efektywne funkcjonowanie systemów nerwowych znajdujących się wzdłuż kręgosłupa. Nieprawidłowe ułożenie kręgosłupa może mieć negatywny wpływ na funkcje trawienne i oddechowe, a także na seksualną potencję.
Trzeci aspekt zdrowia kręgosłupa jest związany z drogą energetyczną, południkiem Du, która przebiega równolegle do kręgosłupa. Ta ścieżka energetyczna jest odpowiedzialna za krążenie płynu mózgowo-rdzeniowego od podstawy kręgosłupa do szczytu głowy. Ten płyn mózgowo-rdzeniowy jest obecnie uważany za krytyczny dla nauki i pamięci.

W tym programie wykorzystamy praktyki qigong z Xiantianwujimen, aby zająć się wszystkimi trzema aspektami zdrowia kręgosłupa. Uczestnik nauczy się korzystać z form qigong od poziomu 1 do 4 w celu naprawy, poprawy i zwiększenia siły i mobilności kręgosłupa, które znacząco przyczyniają się do naszego fizycznego, wewnętrznego i energetycznego zdrowia.

Wymagania: Formy qigong na poziomach 1-4

Sugerowana darowizna : 650 zł  

Early Bird (przy rejestracji i wpłacie całości do 10 lipca): 600 zł  

Członkowie Shambhali: 10% zniżki od bazowej sugerowanej darowizny

Zniżki nie łączą się ze sobą.

Ilość miejsc ograniczona.  Gwarancją miejsca na zajęciach jest wpłata bezzwrotnej darowizny w wysokości 150 zł z dopiskiem "Qigong dla kręgosłupa" oraz całości do 10 lipca w przypadku korzystania z opcji Early Bird

Shambhala Kraków
Alior Bank S.A. O/Kraków
98 2490 0005 0000 4500 8581 0440

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt: [email protected]

Do zobaczenia!

Shambhala Kraków

ENGLISH

Spinal problems are now a common health issue in modern society. These problems not only cause physical pain, but can affect the functioning of the nervous system and the flow of energy (or qi) in the body.

There are three aspects to spinal health - physical, internal, and energetic.

 

  1. Physical health of the spine is defined by its mobility, flexibility, strength, and alignment.
  2. Internal health of the spine is defined by the effective functioning of the nervous systems located along the spinal column. A misaligned spinal column can have negative effects on digestive and respiratory functions, as well as the potency of sexual arousal.
  3. The third aspect of spinal health is linked to the energetic pathway, the Du meridian, that runs parallel to the spinal column. This energetic pathway is responsible for circulating cerebral spinal fluid from the base of the spine to the top of the head. This spinal fluid is now believed to be critical to learning and memory.

In this program, we will use the qigong practices of Xiantianwujimen to address all three aspects of spinal health. The participant will learn how to use qigong forms from levels 1 to 4 to repair, improve, and enhance spinal strength and mobility that contribute significantly to our physical, internal, and energetic health.

Requirements: qigong levels 1-4

Suggested donation: 650 PLN  

Early Bird (upon registration and payment in full by 10 July): 600 PLN  

Shambhala members: 10% discount on the suggested dontaion

The discounts don't connect.

The number of places is limited.  The guarantee of a place in the classes is a non-refundable advance payment of 150 PLN with the note "Qigong for the spine" and the whole until 10 July if you use the Early Bird option.

Shambhala Krakow
Alior Bank S.A. O/Kraków
98 2490 0005 0000 4500 8581 0440

for payment in Euro:

Shambhala Krakow
Alior Bank S.A. O/Kraków

IBAN: PL58 2490 0005 0000 4600 2234 5175
SWIFT code: ALBPPLPW 

 

If you have any questions or concerns, please contact [email protected]

See you later!

Shambhala Krakow