Chaos to dobra wiadomość - Miłująca dobroć jako podstawa radzenia sobie w czasach kryzysu i niepewności/Chaos is good news - loving kindness as basis for coping in times of crisis and uncertainty -KONTYNUACJA /FOLLOW-UP

Krakow/fleet.jpg
DATE:
Thursday 15 June 2023 (19:00 -20:30)
LOCATION:
Krakow
TEACHER_MALE : Fleet Maull
COORDINATOR_MALE : Mirosław Flokiewicz
CONTACT : Mirosław Flokiewicz
(normalny) : PLN40
(czlonkowie Shambhali) : PLN30
Kolejne spotkanie, trzecie już z kolei, które jest kontynuacją programu, mającego miejsce w listopadzie 2022, ale jest ono otwarte dla każdego. Another meeting, the third consecutively, is a continuation of the program that took place in November 2022, b

 For English scroll down/Українська версія внизу 

Program odbędzie się stacjonarnie w Krakowie oraz online.

"Chaos powinien być postrzegany jako niezwykle dobra wiadomość!"
Chogyam Trungpa Rinpoche

Miejsce programu: Online oraz w ośrodku Shambhala Kraków. W ośrodku ilość miejsc ograniczona!

Przy rejestracji prosimy w uwagach wpisać czy będzie się uczestniczyło online czy w ośrodku oraz czy potrzebuje się tłumaczenia.

To spotkanie jest kontynaucją programu, który odbył się w listopadzie 2022 ale jest otwarte dla każdego.

Czy chaos to rzeczywiście dobra wiadomość?

Ilu z nas mogłoby tak powiedzieć, uznać, że chaos to coś dobrego? Z zasady chcemy życia stabilnego i komfortowego, takiego, w którym jak najmniej będziemy narażeni na chaos, na coś nieprzewidywalnego, bo takie sytuacje zawsze prowadzą do doświadczenia bólu czy cierpienia. I jest to naturalne, że nie chcemy, abyśmy my i nasi bliscy cierpieli. Więc jak w ogóle możemy powiedzieć, że chaos to dobra wiadomość?

Tak naprawdę cały czas narażeni jesteśmy na chaos.

Idąc ulicą, zostaliśmy przez kogoś potrąceni. Mieliśmy stłuczkę samochodową. Nasz partner zostawił brudne naczynia w zlewie. Odkrywamy nagle, że nasz zegarek się spóźnia. Na drodze, którą zazwyczaj jedziemy do pracy, był wypadek i musimy jechać inaczej, więc na pewno się spóźnimy. Budzimy się rano i odkrywamy, że nie ma kawy i będziemy musieli obejść się bez wypicia o poranku naszej ulubionej aromatycznej filiżanki kawy. Można wyliczać w nieskończoność, te zdawałoby się małe irytacje, które nas mogą spotkać i na które możemy mieć jakiś wpływ. No bo moglibyśmy przecież kupić kawę dzień wcześniej. Ale co z sytuacjami, na które mamy ograniczony wpływ, lecz mają one dużo większy wpływ na nasze życie? Kryzys ekonomiczny, który może doprowadzić do tego, że stracimy pracę, a może nawet staniemy się bezdomni? Poważna choroba, na którą zachorowaliśmy sami lub ktoś z naszych bliskich? A może wybuch wojny?

Wobec wszystkich tych spraw możemy albo popaść w złość i żal, obwiniając i oskarżając siebie i innych o niedoskonałość czy głupotę albo możemy . . .


No właśnie, możemy zastosować to, czego będzie nas nauczał podczas tego weekendu Fleet Maull.
Człowiek, który ma ogromne doświadczenie z pracą z chaosem i często był w samym jego środku, potrafiąc znaleźć inną drogę niż rozgoryczenie i wykorzystując chaos jako glebę dla przebudzenia.

Będziemy uczyli się od Fleeta tego, z czego on sam zdał sobie sprawę, czyli że zaprzestanie obwiniania, usprawiedliwiania i obarczania kogokolwiek lub czegokolwiek odpowiedzialnością jest właśnie drogą prowadzącą do wyjścia z cierpienia.

Będziemy uczyli się jak wyjść poza poczucie winy oraz czym jest prawdziwa miłująca dobroć wobec samego siebie, która ma właściwości wyzwalające.

 

Nauczyciel: Fleet Maull

Fleet Maull

Dr Fleet Maull, jest założycielem i dyrektorem generalnym Heart Mind Institute, Windhorse Seminars & Consulting, a także starszym partnerem i dyrektorem New Line Consulting. Jest certyfikowanym profesjonalnym nauczycielem uważności IMTA i starszym nauczycielem w tradycji tybetańskiej Shambhala oraz Roshi (mistrz Zen) w międzynarodowej Społeczności Zen Peacemakers. W tej ostaniej tradycji jest jednym z organizatorów i wieloletnim uczestnikiem odosobnień Bearing Witness w byłym niemieckim nazistowskim obozie koncentracyjnym i zagłady Auschwitz-Birkenau

Odsiadując 14 lat w federalnym więzieniu wyrok za przemyt narkotyków (1985 - 1999), Fleet był współzałożycielem pierwszego programu hospicjów wewnątrzwięziennych na świecie i uruchomił dwa narodowe ruchy: więzienny ruch hospicyjny za pośrednictwem National Prison Hospicjum oraz więzienny ruch Dharmy/uważności poprzez Prison Dharma Network i Prison Mindfulness Institute. Obecnie w Stanach Zjednoczonych istnieje ponad siedemdziesiąt pięć programów więziennego hospicjum i kilkaset więziennych projektów i programów Dharmy oraz więziennej uważności.   https://www.fleetmaull.com/about-us

RAMOWY PROGRAM:

Czwartek , 15.06.2023 - 19:00-20:30  

Koszt: 40,00 zł 

Osoby regularnie wpłacające składki na rzecz Ośrodka: 35,00 zł 

 Koszt dla osób z Ukrainy: - 50% powyższych cen - gdy uczestnictwo stacjonarnie;

                                     - za darmo - gdy uczestnictwo online

 Zniżki: w szczególnych wypadkach możliwość uzgodnienia innej wysokości opłaty lub rozłożenia jej na raty.

Wpłacając z dopiskiem "darowizna na cele kultu religijnego" można kwotę odliczyć przy rozliczeniu podatkowym. Prosimy również o dopisek "chaos to dobra wiadomość".

Dziękujemy!  

Konto:
Shambhala Kraków
Alior Bank S.A. O/Kraków
98 2490 0005 0000 4500 8581 0440

________________________________________________________________________________________________

 

The program will take place in Krakow, with the possibility of online participation.

This meeting is a continuation of the program that took place in November 2022 but is open to everyone..

 

Chaos is good news - loving kindness as the basis for coping in times of crisis and uncertainty

"Chaos should be regarded as extremely good news!”

Chogyam trungpa Rinpoche

Is chaos really good news?

How many of us could say that chaos is a good thing? As a rule, we want a stable and comfortable life, one in which we will be protected from chaos and unpredictability as much as possible, because such situations always lead to the experience of pain or suffering. And, naturally, we do not want ourselves and our loved ones to suffer. So how can we say chaos is good news?

We are exposed to chaos all the time. While walking down the street, we got hit by someone.
Someone on the train stepped on our leg. We had a car bump. Our partner left dirty dishes in the sink. We suddenly discover that our watch is running late. There was an accident on the road we usually go to work and we have to go a different way, so we will be late for sure. Or maybe we got a flat tire? We wake up in the morning and discover that there is no coffee and we will have to do without drinking our favorite aromatic cup of coffee in the morning. We can enumerate endless such seemingly small irritations that can happen to us and over which we can have some influence. Because we could have bought coffee the day before. But what about situations where we have limited influence but they have a much greater impact on our lives? An economic crisis that may lead to us losing our job or even becoming homeless? A serious illness that struck us or one of our relatives? Or maybe the outbreak of war? With all these things, we can either become angry and frustrated, blaming ourselves and others for the imperfection or stupidity, or we can. . .


Exactly, we can apply what Fleet Maull will teach us during this program.
A man who has vast experience in working with chaos and has often been in the middle of it, finding a path other than bitterness and using chaos as base for awakening.

We can learn from Fleet what he had realized, which is that the only way out is to stop blaming, justifying, and holding accountable anyone or anything else. This is the way out of suffering. We will also learn how to go beyond guilt and learn what liberating true self-loving kindness is.

Dr. Fleet Maull is the Founder and CEO of Heart Mind Institute, Windhorse Seminars & Consulting, and Senior Partner and Director of New Line Consulting. He is a certified professional IMTA mindfulness teacher and senior teacher in the Tibetan Shambhala and Roshi (Zen master) traditions in the international Zen Peacemakers community. In this recent tradition, he is one of the organizers and a long-time participant of Bearing Witness retreats in the former German Nazi concentration and extermination camp Auschwitz-Birkenau After serving 14 years in a federal prison on drug charges (1985-1999), Fleet co-founded the first in-prison hospice program in the world and launched two national movements: the prison hospice movement through the National Prison Hospice and the prison Dharma / mindfulness movement through the Prison Dharma Network and Prison Mindfulness Institute. There are currently over seventy-five prison hospice programs in the United States and several hundred prison Dharma and prison mindfulness projects and programs. https://fleetmaull.com/about/

schedule of the program:

Thursday- 07:00 pm -20:30 pm 

Price 10 Euro

Price for Ukrainians: 7 Euro - when participating stationary; For free - when participating online

Discounts: in special cases, it is possible to agree on a different amount of the fee or to divide it into installments.

See you soon!

Shambhala Krakow

Account: Shambhala Kraków
Alior Bank S.A. O/Kraków
98 2490 0005 0000 4500 8581 0440

______________________________________

Програма буде англійською мовою з польським перекладом 
 
 
 
Хаос — це хороша новина. Любляча доброта як основа для подолання кризи та невизначеності
 
 
Програма проходитиме у Кракові з можливістю онлайн участі.
Chogyam Trungpa Rinpoche
 
 

Чи хаос справді хороша новина?

Скільки з нас могли б сказати, що хаос – це добре? Як правило, ми хочемо стабільного та комфортного життя, в якому ми будемо якнайменше піддані хаосу, чомусь непередбачуваному, тому що такі ситуації завжди призводять до досвіду болю чи страждань. І це природно, що ми не хочемо, щоб страждали ми та наші близькі. Тож як ми можемо навіть сказати, що хаос – це гарна новина?

Насправді ми весь час наражаємося на хаос.

Йдучи по вулиці, нас хтось збив. У нас потрапила автокатастрофа. Наш партнер залишив брудний посуд у раковині. Ми раптом виявляємо, що наш годинник спізнюється. На дорозі, якою ми зазвичай їдемо на роботу, трапилася аварія, а їхати треба інакше, тому ми точно спізнимося. Ми прокидаємося вранці і виявляємо, що кави немає, і нам доведеться обійтися, не випивши вранці чашечку улюбленої ароматної кави. Ми можемо нескінченно перераховувати ці, здавалося б, дрібні роздратування, які можуть статися з нами і на які ми можемо якось вплинути. Тому що ми могли купити каву напередодні. Але як щодо ситуацій, коли ми маємо обмежений вплив, але набагато більший вплив на наше життя? Економічна криза, яка може призвести до того, що ми втратимо роботу чи навіть станемо бездомними? Важка хвороба, на яку захворіли ми або хтось із наших рідних? А може, початок війни?

Через усі ці речі ми можемо розлютитися й пошкодувати, звинувачуючи себе та інших у недосконалості чи дурості, або можемо. . .

Точно, ми можемо застосувати те, чого навчить нас  Fleet Maull цими вихідними.
Людина, яка має величезний досвід роботи з хаосом і часто була в його центрі, знаходячи шлях, відмінний від гіркоти, і використовуючи хаос як ґрунт для пробудження.

Ми дізнаємося від  Fleetа, що він зрозумів, а саме те, що перестати звинувачувати, виправдовувати та звинувачувати будь-кого чи що-небудь ще — це вихід із страждань.

Ми дізнаємося, як подолати почуття провини та що таке справжня самолюбна доброта.
 
Викладач: Fleet Maull
 
Доктор Fleet Mall є засновником і генеральним директором Heart Mind Institute, Windhorse Seminars & Consulting, а також старшим партнером і директором New Line Consulting. Він є сертифікованим професійним викладачем усвідомленості IMTA та старшим викладачем традицій тибетської Шамбали та Роші (майстер Дзен) у міжнародній спільноті Дзен-миротворців. За цією недавньою традицією він є одним із організаторів і давнім учасником ретритів Bearing Witness у колишньому німецькому нацистському концентраційному таборі смерті Аушвіц-Біркенау

Відбувши 14 років у федеральній в'язниці за контрабанду наркотиків (1985-1999), Fleet став співзасновником першої у світі програми хоспісу для в'язниць і започаткував два національні рухи: рух тюремних хоспісів через Національний тюремний хоспіс і тюремну Дхарму. / рух усвідомленості через Prison Dharma Network та Prison Mindfulness Institute. Зараз у Сполучених Штатах існує понад сімдесят п’ять програм хоспісу для в’язниць і кілька сотень проектів і програм ув’язненої Дхарми та усвідомленості. https://fleetmaull.com/about/

РАМОЧНА ПРОГРАМА:

(точний час буде підтверджено пізніше):

четвер - 19.00-20.30

Вартість: 45,00 злотих (оплата до 08 березень)

Вартість для громадян України:
 - 50% від вищевказаної ціни (20zł) - стаціонарний участь;
 - безкоштовно - при участі онлайн

Знижки: в особливих випадках можлива домовленість про різний розмір комісії або її розподіл на частини.

Дякую!

обліковий запис:
Szambala Kraków
Alior Bank S.A. О / Краків
98 2490 0005 0000 4500 8581 0440