Podstawowa Dobroć Społeczeństwa - Jak mogę pomóc?

z Acharya Fleet Maull

06 listopad—08 listopad

Szczegółowe daty +
    Cena:
  • 320 PLN (normalny)
  • 270 PLN (early bird )

Zapraszamy na kurs p.t. Podstawowa Dobroć Społeczeństwa - Jak mogę pomóc?

Ten kurs,  "Kim jestem? Podstawowa dobroć bycia człowiekiem" jest drugim w z trzyczęściowej serii "Podstawowej Dobroci".  Seria Podstawowa Dobroć, przeznaczona zarówno dla nowych, jak i doświadczonych medytujących, przedstawia pogląd na temat Shambhali w sposób empiryczny. Uczestnicy otrzymują nauczanie i wsparcie w poznawaniu swoich obecnych doświadczeń - z delikatną ciekawością i uznaniem. Z tego punktu wyjścia można odkryć, jak to jest być w pełni człowiekiem.

Podstawowa Dobroć Społeczeństwa zadaje pytanie "Jak mogę pomóc?" i bada nasze relacje z innymi, nasze aspiracje do pomocy naszemu światu oraz konkretne aspekty transformacji społecznej. Patrzymy na szambalijne rozumienie społeczeństwa i na to, jakie może być oświecone społeczeństwo. Czy społeczeństwo jest czymś, co ostatecznie jest zdezorientowane, czy też istnieje dobro w społeczeństwie ludzkim? Kurs skupia się na przekształceniu czterech aspektów społeczeństwa: relacji z rodziną (gospodarstwo domowe), życia zawodowego, rozrywki i gospodarki. Nauczymy się również tradycyjnej praktyki mahajany "wysyłania i brania" (tonglen).

Nauczyciel: Acharya dr. Fleet Maull 

Wieloletni bliski uczeń Czogjama Trungpy Rinpocze i Sakjonga Miphama Rinpocze, związany z Shambhalą od lat 70-tych, studiował psychologię kontemplatywną, psychoterapię transpersonalną, założyciel i dyrektor organizacji wspierających resocjalizację więźniów. Sensei w tradycji Zen Peacemaker, organizator i uczestnik odosobnień "Bearing Witness" w byłym niemieckim nazistowskim obozie koncentracyjnym i zagłady Auschwitz-Birkenau. Konsultant i trener biznesowy, wykładowca na Uniwersytecie Naropy.

RAMOWY PROGRAM:

(dokładne godziny zostaną potwierdzone w późniejszym terminie):

Piątek (6 listopada) - wieczorny wykład około 19:00 
Sobota- Niedziela (7-8 listopada) - zajęcia 9:00-18:00, z przerwą obiadową 12:30-14:00 i dodatkowa przerwą na kawę

Warunkiem ukończenia treningu jest udział w całości programu (piątek-niedziela).

Sugerowana darowizna: 320 zł

Early bird (przy rejestracji i wpłacie bezzwrotnej darowizny lub całości kwoty do 01 października): 280zł 

Powtarzający: 160 zł

Zniżki: członkowie Shambhali 10%, w szczególnych wypadkach możliwość uzgodnienia innej wysokości opłaty lub rozłożenia jej na raty

Potwierdzeniem rejestracji i rezerwacji miejsca na programie jest wpłata bezzwrotnej zaliczki w wysokości 80zł z dopiskiem "Podstawowa Dobroć 2" na konto:
Shambhala Kraków
Alior Bank S.A. O/Kraków
98 2490 0005 0000 4500 8581 0440

ENGLISH

Welcome to the course on Basic Goodness of Society - How can I help? This course, after "Who am I? The Basic Goodness of Being Human is the second in a three-part series of "Basic Goodness."  The Basic Goodness series, designed for new and experienced meditators alike, provides an empirical view of the Shambhala. Participants receive teaching and support in learning about their current experiences - with gentle curiosity and appreciation. From this starting point, one can discover what it is like to be fully human.

The Basic Goodness of Society asks the question "How can I help?" and examines our relationships with others, our aspirations to help our world and specific aspects of social transformation. We look at a Shambhala understanding of society and what enlightened society can be. Is society something that is ultimately confused, or is there a good in human society? The course focuses on the transformation of four aspects of society: relations with the family (household), working life, entertainment and the economy. We will also learn the traditional practice of Mahayana "sending and receiving". (tonglen).

Teacher: Acharya Dr. Fleet Maull 

A long-time close student of Chogyam Trungpa Rinpoche and Sakyong Miphama Rinpoche, who has been associated with Shambala since the 1970s, studied contemplative psychology, transpersonal psychotherapy, founder and director of organizations supporting the rehabilitation of prisoners. Sensei in the Zen Peacemaker tradition, organizer and participant of the "Bearing Witness" retreats in the former German Nazi concentration and extermination camp Auschwitz-Birkenau. Business consultant and trainer, lecturer at Naropa University.

FRAMEWORK PROGRAM:

(exact times will be confirmed at a later date):

Friday (6 November) - evening lecture about 6:30 pm 
Saturday-Sunday (November 7-8) - 9:00-18:00 class, with a lunch break of 12:30-14:00 and an additional coffee break.

The condition for completing the training is participation in the entire program (Friday-Sunday).

Cost: 320 PLN

Early bird (upon registration and payment of an advance or the whole amount by 15 October): 280 PLN 

Repeating: PLN 160

Discounts: Shambhala members 10%, in special cases, the possibility of agreeing a different amount of the fee or staggering it in installments

Confirmation of registration and reservation of a place on the program is a non-refundable advance payment of PLN 80 with the note "Basic Goodness 2" to the account:
Shambhala Krakow
Alior Bank S.A. O/Kraków
98 2490 0005 0000 4500 8581 0440